Αρχείο για 17 Μαΐου, 2019

 

«Η ένοπλος αντιμετώπισις των Τούρκων εις την Κύπρο καθίστατο αδύνατος και λόγω αποστάσεως και λόγω των γνωστών τετελεσμένων γεγονότων. Και δεν ήτο δυνατόν να επεχειρηθή χωρίς τον κίνδυνον εξασθενίσεως της άμυνας αυτής ταύτης της Ελλάδος.»

untitled