ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 12/10/18

 

Advertisements

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Posted: Οκτώβριος 14, 2018 in Αταξινόμητα

 

 

 

Δέσποτα Παντοκράτωρ ο καταξιώσας ημάς διελθείν το μήκος της ημέρας, πρόσδεξαι τας εσπερινάς ημών δεήσεις και κατάπεμψον το πλήθος του ελέους Σου επί πάντας ημάς τους δεομένους Σου. Τοίχισον ημάς τοις Αγίοις Αγγέλοις Σου, περιχαράκωσον ημάς τη αληθεία Σου, φρούρησον ημάς τη δυνάμει Σου, φύλαξον υπό την Σκέπη Σου τον Στρατόν και άπαν το Ελληνικόν Εθνος παράσχου δε ημίν και την επερχομένην νύκτα ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσας τας ημέρας της ζωής ημών. Πρεσβείαις της Υπεραγίας ημών Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Αμήν.